Memorandum o ochrane súkromia a spracovania osobných údajov

V platnosti od 25.05.2018
Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, akým spôsobom zhromažďujeme a používame informácie, medzi ktoré môžu patriť osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri osobnej návšteve, poštou. Toto vyhlásenie tiež definuje, akým spôsobom s Vašimi údajmi zaobchádzame a ako k nim môžete získať prístup a upravovať ich.
Prevádzkovateľ
BUSINESS AND DRIVE, spol. s r.o., Továrenská 3/B 901 01 Malacky, 35717751, info@businessanddrive.sk, +421 (0) 34 772 51 58
Zodpovedná osoba
Na základe článku 37 ods. 1 nariadenia GDPR a § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, prevádzkovateľ nespĺňa povinnosť poveriť zodpovednú osobu a nahlásiť ju na Úrad na ochranu osobných údajov.

Pojem Spracúvanie osobných údajov
Spracúvaním osobných údajov sa rozumejú akékoľvek operácie alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ, Sprostredkovateľ alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi Dotknutej osoby; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladane na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu osobných údajov klientov.

Zásady spracúvania osobných údajov
Pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb Prevádzkovateľ v najvyššej možnej miere rešpektuje a ctí najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, pričom dodržiava najmä nasledujúce zásady:
osobné údaje sú spracúvané s súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov č. 2018/18 Z.z. a nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov GDPR) korektne a transparentne;
pri spracúvaní osobných údajov dbá Prevádzkovateľ na ochranu ich práv a tieto plne rešpektuje;
osobné údaje sú vždy spracúvané na jasne a zrozumiteľne na stanovený účel stanovenými prostriedkami a stanoveným spôsobom;
zhromažďované sú iba tie osobné údaje, ktorých spracúvanie zodpovedá stanoveným účelom (je primerané, relevantné a nevyhnutné na naplnenie týchto účelov);
uchovávajú sa výhradne len počas doby, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely ich spracúvania;

Typy zhromažďovaných osobných údajov
Vždy si môžete vybrať aké osobné údaje, nám chcete poskytnúť. Ak sa však rozhodnete, že určité údaje si neprajete poskytovať, budeme to akceptovať, ale môže tým byť ovplyvnená kvalita informácií, ktoré Vám budeme poskytovať. To neplatí ak je určitý typ osobného údaju potrebné spracovať na základe plnenia zákonne požiadavky.
Medzi osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, patria:
podpis, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresa a druh pobytu, štátna príslušnosť, národnosť, štátne občianstvo, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje o predchádzajúcom pracovnoprávnom vzťahu, údaje o odmeňovaní, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčeniach o absolvovaných skúškach a vzdelávacích, aktivitách, údaje o odpracovanom čase, údaje  o bankovom účte, zdravotná poisťovňa, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, údaje o čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky, údaje o rodinných príslušníkoch v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, súkromný email, súkromné tel. č., lekárska správa zo vstupnej prehliadky

Doba súhlasu
Tento súhlas je Prevádzkovateľovi udelený na dobu piatich (5) rokov, resp. do odvolania súhlasu.

Automaticky zhromažďované osobné údaje a tretie strany

Nezhromažďujeme automaticky osobné údaje a nepoužívame tzv. cookies.

Spôsob získavania osobných údajov

E-mailová komunikácia
Osobná návšteva
Poštová komunikácia

Právne základy a účely spracovania osobných údajov
Na základe právnych základov:
Plnenia zákonných požiadaviek:
môžu byť v niektorých prípadoch poskytnuté osobné údaje použité pri príprave predzmluvných vzťahov alebo k uplatňovaniu podmienok zmluvy/zmlúv (napríklad darovacia zmluva, zmluva o spolupráci a iné) alebo
v záujme splnenia požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní tak, ako to vyžaduje zákon

Oprávnených záujmov:
akými sú poskytovanie vhodného obsahu webových stránok, e-mailov, k vylepšeniu a propagácii našich produktov, služieb a obsahu našich webových stránok,
ďalej tiež na administratívne účely.
Ak vaše osobné údaje používame na sledovanie našich oprávnených záujmov, vždy uprednostňujeme Vaše práva a záujmy nad našimi právami a záujmami.
V prípade, že si to vyžadujú platné právne predpisy požiadame Vás o vyjadrenie súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať zaslaním oznámenia na adresu Továrenská 3/B 901 01 Malacky .
Ďalšie Vaše osobné údaje využívame na nasledovné účely:
za účelom zasielania noviniek ohľadom našej činnosti
za účelom zasielania odpovedí na Vaše otázky
za účelom zlepšovania Vášho zážitku pri používaní našej web stránky. Osobné údaje používame na prieskumy a analýzy, ktoré pre nás v našom mene môže vykonávať tretia strana. Výsledky takéhoto výskumu môžeme v anonymnej a súhrnnej forme zdieľať alebo zverejniť tretím stranám. Vaše osobné údaje používame aj na analytické účely a za účelom zlepšovania našich služieb, skúsenosti našich užívateľov a funkčnosti a kvality našich online služieb. Ak použijeme automatizované postupy na spracovanie osobných údajov, ktoré na Vás majú právny vplyv alebo významný vplyv, zavedieme vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd
Medzinárodný prenos osobných údajov
Vaše osobné údaje sú spracúvané len na území Slovenskej republiky a nie sú odovzdávané ani do iných štátov v rámci alebo mimo Európskej únie.

Uchovávanie údajov
Ak ide o Vaše osobné údaje spracúvané na účely splnenia zmluvy, je Prevádzkovateľ zo zákona povinný tieto údaje spracúvať počas doby trvania zmluvného vzťahu obvykle počas piatich rokov, ak príslušné právne predpisy neustanovujú dlhšiu dobu
V ostatných prípadoch Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do skončenia zmluvného vzťahu prípadne tak dlho, ako to bude potrebné na poskytovanie služieb pre Vás, vyhoveniu príslušným právnym predpisom, riešeniu sporov s ktoroukoľvek stranou.

Vaše práva
Chceme, aby ste mali používanie Vašich údajov pod kontrolou. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

Právo na prístup k osobným údajom: máte právo požiadať o potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje skutočne spracúvané, a ak sú, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ v takom prípade poskytne Dotknutej osobe kópiu spracúvaných osobných údajov

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“): máte má právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Predovšetkým ak uvedený súhlas na spracúvanie osobných údajov klient odvolá. V určitých prípadoch však nie je Prevádzkovateľ povinný a ani oprávnený tejto žiadosti vyhovieť, najmä keď by spracúvanie osobných údajov bolo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti

Právo na obmedzenie spracúvania: máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak je uvedený niektorý z dôvodov stanovený právnym predpisom. Napr. z dôvodu nepresnosti spracúvaných osobných údajov či protiprávnosti ich spracúvania.

Právo na prenos údajov: Ak ste poskytli Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, spracúvanie takýchto osobných údajov je založené na Vašom súhlase alebo je realizované na účel splnenia zmluvy a vykonáva sa automatizovane, máte právo tieto osobné údaje získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému Prevádzkovateľovi. Môžete tiež požiadať, aby tieto Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ odovzdal priamo inému prevádzkovateľovi.

Právo na opravu: máte právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré o Vás spracúva. Máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov: ak používame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Právo podať sťažnosť: ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu príslušných právnych predpisov, predovšetkým nariadenia, môžete sa obrátiť so svojou sťažnosťou na: Úrad na ochranu osobných údajov na https://www.dataprotection.gov.sk/ alebo Hraničná 12 820 07 Bratislava 27.

Otázky a sťažnosti
Ak máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z práv, ktoré Vám vyplývajú z tohto oznámenia, môžete kontaktovať spoločnosť BUSINESS AND DRIVE, spol. s r.o. prostredníctvom e-mailu na info@businessanddrive.sk . S otázkami a sťažnosťami môžete tiež kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Zmeny v tomto oznámení
Ak by malo dôjsť k zmenám, ktoré sa vás budú týkať (napr. ak by sme Vaše osobné údaje chceli spracovávať na iné ako vyššie uvedené účely), pred ich uvedením do platnosti Vás budeme informovať.

Privacy Policy